Fågeltornet i Backgården. Foto: Jan Hellström

Utsikt från fågeltornet. Foto: Jan Hellström

Backgården är ett samlingsnamn för ett äldre odlings- och våtmarkslandskap i anknytning till Brandboviken, som är en del av sjön Stora Aspen och Kolbäcksån, några kilometer sydost om Fagersta.

Området består av odlingsmark, åkerholmar och kärr. Åvestbobäcken meandrar ut genom markerna och mynnar i viken, där det vid höga vattenflöden skapas en översilad sankmark. Vid Backgården pågår ett restaureringsarbete för att skapa mer gynnsamma förhållanden för såväl rastande som häckande fåglar. Ett fågeltorn har byggts på platsen. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Fåglar
Lokalen är bra från mitten av mars till i början av juni, då vårsträckande flyttfåglar drar förbi. Efter islossningen rastar en del änder och vadare i kärret. Vid denna tid finns det chans på t.ex. vinterhämpling, snösparv, lappsparv, råka, stenfalk, blå- och brun kärrhök, sjöorre, salskrake, havstrut, ringtrast och småspov. 

Sädesärla. Foto: Jan Hellström

Även under höststräcket kan ett besök rekommenderas (från mitten av augusti till fram emot november). Förutom ovan nämnda arter finns då chansen att dessutom få syn på t.ex. rödstrupig piplärka, blåhake, prutgås och dvärgbeckasin. Ovanför landsberget i söder kretsar ibland kungsörn och havsörn.

Backgården är ibland överraskningarnas ställe då en hel del oväntade fåglar kan dyka upp. Under åren har 216 arter observerats på lokalen och bland höjdpunkterna kan nämnas kustlabb, brun glada, röd glada, jaktfalk, mindre sångsvan, fjällgås, ägretthäger, svärta, alfågel, vitryggig hackspett, strandskata, dvärgmås, skräntärna, årta, rödspov, videsparv, småfläckig sumphöna, samt kärr- och flodsångare.

Arter som häckar i området eller näringssöker intill eller i sjön är småskrake, gulsparv, storlom, smålom, fiskgjuse, storspov, fisktärna samt några storskarvar 

Gulsparv. Foto: Thomas Österholm

Att hitta
Backgården ligger ca 3km söder om Fagersta intill riksväg 66 i riktning mot Västerås. Vid Åvestbo svänger man vänster (från Fagersta hållet) mot Backgården, skylt finns. Man följer vägen rakt på mot Isnäset tills man ser vattnet. Där delar sig vägen likt ett Y och parkering finns på vänster sida. Fågeltornet syns då till höger.